Protokoll styrelsemöte 170627

Närvarande: Joakim Mäki (sekreterare), Ellinor Carlander (ordförande), Mikaela Wärnsberg (kassör), Bror Österholm.

1. Öppnande av mötet
Ellinor öppnar mötet kl. 17:06.

2. Val av mötesordförande samt sekreterare.
Styrelsen beslutar att välja sittande till ordförande respective sekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande med röst- och yttranderätt: Mikaela, Joakim, Ellinor, Bror.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs med två övriga frågor tillagda:
– Anställd?
– Medlemsmöten 2017?

5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Mikaela godkänns som protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Extra dansfester
– Styrelsen beslutar föreslå till nästa medlemsmöte att för Dansfesterna 3/10 & 21/11 ta 50:- i entréavgift för icke-medlemmar, entré 20:- för medlemmar och fri entre för medlemmar som deltar på medlemsmötet innan, samt att deltagarna på dansfesten betalar kontant eller swish.
– Joakim donerar även en spargris till dansfestgruppen.

7. Arbetsgrupper
– Styrelsen väljer in Tomas Rutfors och Joakim Mäki i Dansfestgruppen, Bror Österholm till Sociala aktiviteter och Ellinor till Hjälpdansargruppen. Sammankallande blir Mikaela för PR, Bror för Sociala aktiviteter, Tomas Rutfors för Dansfestgrupp, och Ellinor för Hjälpdansare.
– Styrelsen föreslår till medlemsmötet att arbetsgrupperna bör vara 3-5 personer.
PR-gruppen informerar om att de har sitt första möte 10 juli.
Styrelsen föreslår till medlemsmötet att alla arbetsgrupperna bör ha ett första möte innan 14 september.

8. Utskick
– Ellinor informerar att hon genom Livskraft Nord gjort ett första utskick kring föreningens uppstart där hon också meddelat att alla dem som som vill avanmäla sig från mejlinglistan hör av sig till Ellinor.
– PR-gruppen genom Mikaela kommer att sammanställa en mejlinglista med kvarvarande adresser från Ellinors mejlinglista, de som inte vill vara med i föreningens mejlinglista informerar föreningens epostadress.
– Styrelsen uppmanar PR-gruppen att fatta övriga beslut kring utskick.
– Styrelsen och PR-gruppen anlitar Bror att ta fram förslag till föreningslogga till nästamedlemsmöte.

9. Hemsida, facebook, annonser
– Mikaela föredrog och visade upp föreningens nya hemsida på
https://umeasocialdansforening.wordpress.com/
– Ellinor informerar att vi numera även finns på SV Västerbottens hemsida som en samverkande förening.
– Styrelsen beslutar att avvakta med att starta en facebook-grupp tills vi har fattat beslut om föreningens logga på kommande medlemsmöte.
– Ellinor informerar att hon har annonserat på alltomvasterbotten.se och Umeå Tidning fram till oktober, inklusive dansfesten 7 september.
– Styrelsen uppmanar PR-gruppen att även annonsera på Visit Umeå.
– PR-gruppen uppmanas även att hålla kontakten med Ellinor när det gäller all marknadsföring.

10. Budget – kostnader
– Styrelsen diskuterar budget och konstaterar att det finns planerade kostnader för föreningen: STIM, Spotify, datorer, musik, affischer, kursprogram, T-shirts, visitkort, bankgiro/bankpaket, kassaskrin, headset, annonser (ex. Facebook), lokalkostnader.
– Styrelsen rekommenderar medlemsmötet att fatta beslut om att Vuxenskolan betalar bankpaketet.
– Styrelsen föreslår medlemsmötet att 250:- per kurstillfälle kan SV betala på kommande fakturor, vilket blir cirka 15-20 tillfällen under hösten 2017.
– Styrelsen beslutar att fatta löpande budgetbeslut när dessa uppstår.
– Styrelsen fattar beslut om att ge Mikaela förtroende om att införskaffa kassaskrin.

11. Budget – Inkomster
– Styrelsen konstaterar att det finns planerade inkomster för föreningen: Medlemsavgifter, inträde dansfester, fakturor som betalas av SV.
– Styrelsen rekommenderar arbetsgrupperna att ta ställning till om de vill starta studiecirklar i respektive grupp.
– Ellinor skänker återbetalningen från Dansens Hus i Umeå till Umeå socialdansförening.

12. Media, pressreleaser
Styrelsen beslutar att återkomma i frågan kring media och pressreleaser när föreningen har fått sitt organisationsnummer och det ska ske runt medlemsmötet 15 augusti.

13. Övriga frågor
– a) Anställd?
Styrelsen beslutar att ta upp frågan för diskussion på nästa medlemsmöte.
– b) Medlemsmöten 2017
Nästa medlemsmöte: Tisdag 15 augusti alt. 17 augusti. 18.30. Joakim kollar lediga lokaler och lån av kaffebryggare. Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till socialagruppen att de fixar kaffe, te, fika till nästa medlemsmöte. För fika föranmälan 3 dagar innan, senast 12/8.

14. Nytt mötesdatum
– Medlemsmöte: 15/8, 3/10, 21/11 18.00 – 19.30. Joakim kollar och bokar lokal för medlemsmötet 15/8.
– Styrelsemöte: Preliminärt vid behov – 27/7 kl. 18.00, antingen hos Joakim eller Mikaela på Geografigränd. Styrelsen uppmanar sina ledamöter att inkomma med punkter till mötet, bland annat fler kostnader som kan uppkomma för föreningen.

15. Mötets avslutande
Ellinor avslutar mötet kl. 19:21.

Annonser

Protokoll styrelsemöte 170613

Närvarande: Ellinor Carlander, Joakim Mäki, Mikaela Wärnsberg, Eva Risberg.

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnade mötet kl. 21:32.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Ellinor Carlander och till mötessekreterare Joakim Mäki

3. Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

4. Val av 1 protokolljusterare tillika rösträknare.
Mötet beslutar att till protokolljusterare tillika rösträknare välja Eva Risberg.

5. Val av styrelsens ordförande och kassör tillika firmatecknare, samt sekreterare.
Mötet beslutar att:
Till Umeå socialdansföreningens ordförande tillika firmatecknare välja Ellinor Carlander.
Till Umeå socialdansföreningens kassör tillika firmatecknare välja Mikaela Wärnsberg.
Till Umeå socialdansföreningens sekreterare välja Joakim Mäki.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

7. Nästa möte
27 juni kl. 17.00 hos Joakim Mäki på Geografigränd 6b.

8. Mötet avslutas.
Ellinor avslutar mötet.

Protokoll årsmöte 170613

Närvarande: Joakim Mäki, Ellinor Carlander, Mikaela Wärnsberg, Ola Granström, Bror Österholm, Eva Backlund, Ieva Eriksson, Christine Lövtrup, Maj-Lis Jakobsson, Ove Schedin, Leif Luthman, Johnny Backlund, Berith Berglund, Eva Risberg

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnar mötet kl. 19:12.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Mötet beslutar att välja till mötesordförande Ellinor Carlander och mötessekreterare Joakim Mäki.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Mötet beslutar att fastställande röstlängden med 14 närvarande.

4. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
Kallelse har gått ut den 31/5-17
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.

5. Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutar att dagordningen fastställs med gjorda ändringarna att punkt 7, 8, 9 bordläggs.

6. Val av protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknade.
Mötet beslutar att välja Majlis Jakobsson & Ove Schedin till protokolljusterare samt rösträknade.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
Bordlagd

8. Revisors berättelse
Bordlagd

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Bordlagd

10. Fastställande av medlemsavgifter
Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för återstoden av 2017 till 150:- och att rekommendera nästa års styrelse att sätta medlemsavgiften för 2018 till 200:-.

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår.
– Eva Risberg anlände och får rösträtt.
– Mötet beslutar att starta upp arbetsgrupper med respektive medlemmar.
– PR-gruppen: Mikaela, Majlis, Ove – Dessa ska ordna hemsida, Facebook, epostlista/nyhetsbrev. Sambandscentral, alla andra grupper rapporterar in till dem som sprider vidare i marknadsföringskanalerna.
– Musik/Dansfest-gruppen: Boka andra lokaler, som exempelvis Musköten för fester.
– Sociala aktiviteter, samåkning/dansresor: Eva Risberg, Christine Lövtrup – 1 per termin anordna dansresa till annan stad, exempelvis en mara.
– Hjälpdansare/kurser/uppvisning: Ieva, Leif, Ola – Gruppen är behjälplig att ringa runt och sms som stöd till Ellinor för hjälpdansare. Gruppen arbetar med att ta fram en lista över hjälpdansare och hjälpledare.
– Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att fatta beslut om en budget och sen informera till efterkommande medlemsmöte.

12. Val av
– Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande. Årsmötet beslutar att välja Ellinor Carlander till ordförande.
– Två till fyra ordinarie ledamöter till styrelsen. Årsmötet beslutar att alla som blir valda under detta möte sitter fram till ordinarie årsmöte för 2018.
– Årsmötet beslutar att styrelsen utser kassör och sekreterare inom sig.
– Årsmötet beslutar att gå på liggande förslag. Till ordinarie styrelseledamöter väljs Bror Österholm och Tomas Rutfors.
– En till två suppleanter till styrelsen. Årsmötet beslutar att till suppleanter välja Eva Risberg & Johnny Backlund.
– En revisor och en revisorssuppleant, alternativ en revisionsfirma. Årsmötet beslutar att till revisor välja Christine Lövtrup, samt att vakantsätta platsen som revisorssuppleant.- – – En till två person till valberedning. Årsmötet beslutar att till valberedning välja Leif Luthman och Ola Granström

13. Fastställa förenings stadgar.
– Årsmötet beslutar att döpa föreningen till Umeå socialdansförening med röstsiffrorna 6 för Umeå socialdansförening och 4 för Dansant i Umeå.
– Årsmötet beslutar att fastställa stadgarna med gjorda ändringar, inklusive föreningens namn.

14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast en vecka före mötet.
Inga förslag har inkommit.

15. Övriga frågor.
– Årsmötet beslutar att styrelsen kallar till medlemsmöten.
– Årsmötet beslutar att arbetsgruppen för PR tillsammans med styrelsen arbetar fram en logga.

16. Mötets avslutande.
Ellinor avslutar mötet kl. 21:19.

Umeå socialdansförening är född!

Äntligen – nu har det hänt!
Med en fanfar förklarar vi härmed föreningen och hemsidan invigd!

Umeå socialdansförening skall vara ett forum för att utveckla dans genom kursverksamhet, dansträning och socialt dansande. Vi vill främja gemenskap både med och utan dans, få fler människor att dansa pardans, framför allt bugg och foxtrot, samt komma ut på utedanser. Vi vill se till att danskurser och dansfester fortsätter ordnas genom åren samt att dansbanorna hålls levande i Umeå-trakten. En stor del av vår verksamhet drivs i arbetsgrupper baserat på vad våra medlemmar vill och är intresserade av.

Vi bjuder in alla intresserade, blivande och potentiella medlemmar till medlemsmöte!

Tisdag den 15:e augusti träffas vi för att låta startskottet gå och tillsammans styra upp att föreningen blir precis det våra medlemmar vill att den ska bli. Vi kommer bland annat att prata om dansfester, arbetsgrupper och föreningens logga. Har du några förslag och idéer till dagordning är det bara att du hör av dig.
Vi möts upp klockan 18:30 utanför universitetsbiblioteket i Lindellhallen på Campus, en möteslokal väntar i närheten. Fika i form av kaffe/te och något gott att tugga på står föreningen för. Anmäl dig senast den 12/8 till umeasocialdansforening@gmail.com så vi kan förbereda fikat.
Sprid budskapet och ta med dansintresserade bekanta så får vi en både trevlig och intressant kväll!

Väl mött i sommaren och ute på dansgolven!
Umeå socialdansförening,  genom PR-gruppen

Styrelsen

Vilka är det som sitter i styrelsen?

På årsmötet samt efterföljande styrelsemöte den 13:e juni 2017 valdes följande styrelsemedlemmar:

  • Ordförande: Ellinor Carlander
  • Sekreterare: Joakim Mäki
  • Kassör: Mikaela Wärnsberg
  • Ordinarie styrelsemedlemmar: Bror Österholm och Tomas Rutfors
  • Suppleanter: Eva Risberg och Johnny Backlund
  • Revisor: Christine Lövtrup
  • Valberedare: Leif Luthman och Ola Granström

Val av styrelse för 2018 kommer hållas i början av året. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har du några förslag? Hör av dig!

 

 

Föreningens stadgar

§1 Definition och målsättning
Umeå socialdansförening är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall vara ett forum för att utveckla dans genom kursverksamhet, dansträning och socialt dansande. Föreningen skall verka för att sprida och förankra intresset för dans och dess kultur i Umeå med omnejd, med tonvikt på bugg och foxtrot, samt bereda tillfällen för föreningens medlemmar att umgås och dansa socialt.

§2 Medlem
Som medlem räknas den som erlagt av årsmöte fastställd avgift för medlemskap.

§3 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för föreningens medlemmar, dock ej styrelsemöten. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

§4 Medlemsskap
Medlem som inom tre månader inte förnyar sitt medlemskap genom att erlägga fastställd avgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlem som på ett uppenbart sätt gravt har motarbetat föreningens verksamhet eller allvarligt skadat föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen genom beslut av årsmöte, eller två på varandra följande medlemsmöten. Beslut om återinträde för medlem som en gång uteslutits ur föreningen fattas likaledes av årsmöte, eller av två på varandra följande medlemsmöten.

§5 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att se till att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; verkställa beslut som fattas av årsmötet; ansvara för och förvalta föreningens medel; samt förbereda årsmöten och medlemsmöten.

§6 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och två till fyra övriga ordinarie ledamöter som samtliga väljs av årsmötet. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod på ett-två år. Styrelsen utser därefter bland de ordinarie ledamöterna kassör och sekreterare för den närmaste mandatperioden.

§7 Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ordinarie styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva styrelsen, inklusive ordförande, är närvarande. Styrelsen får även kalla enskild person som adjungerad ledamot, men denna äger ej rösträtt, endast yttrande- och förslagsrätt.

§8 Ordförande
Ordföranden leder styrelsens arbete. Har ordföranden förhinder träder en annan styrelseledamot in i ordförandens ställe. Sekreteraren ansvarar för att beslutsprotokoll förs vid styrelsens sammanträden, samt registrerar och förvarar skrivelser. Kassören ansvarar för att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, samt för medlemsmatrikel och inventarieförteckning. De uppgifter som faller under sekreterarens och kassörens ansvar kan vid behov delegeras till annan medlem i föreningen, av föreningen anställd person, eller annan samarbetspartner.

§9 Ordförandes avgång
Vid händelse av ordförandens avgång under mandatperioden träder en annan styrelseledamot in som ny ordförande fram till mandatperiodens slut.

§10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§11 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

§12 Revision
Styrelsen skall på begäran tillhandahålla revisor föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisor önskar ta del av. När det gäller revision av det senaste räkenskapsåret skall ovanstående material tillhandahållas revisor senast en månad före årsmötet. Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisor väljs av årsmöte för en tid av ett år.

§13 Årsmöte
Årsmöte hålls innan utgången av mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast tre veckor innan årsmöte. Motioner från medlemmarna ska inkomma senast 14 dagar före årsmöte. Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Handlingar ska skickas ut senast sju dagar före årsmötet.

§14 Dagordning på årsmöte
Vid årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Öppnande av mötet.
2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisors berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår.
12. Val av
– föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande
– två till fyra ordinarie ledamöter till styrelsen
– en till två suppleanter till styrelsen
– en revisor och en revisorsuppleant, alternativt en revisionsfirma
– en till två personer till valberedning
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

§15 Extra årsmöte
Extra årsmöte med fyllnadsval skall utlysas av styrelsen om avgångar resulterat i att styrelsen ej längre är beslutsmässig, eller om ordföranden avgår före mandatperiodens slut, eller om samtliga revisorer eller hela valberedningen avsäger sig sina uppdrag under mandatperioden. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast tre veckor innan mötet.

§16 Medlemsmöte
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till medlemsmöte om revisor finner att styrelsen begått sådant fel eller försumlighet som kräver att föreningens medlemmar informeras. Medlemsmöte skall också utlysas om minst en tiondel av föreningens medlemmar ställer sig bakom en motiverad begäran som inlämnas till styrelsen. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelsen jämte dagordning för medlemsmöte översändes till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid medlemsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§17 Rösträtt
Endast medlem i föreningen har rösträtt på årsmöte och medlemsmöte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan. Årsmöten och medlemsmöten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

§18 Beslut och omröstning
Med undantag för frågor gällande stadgar och föreningens upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning skall ske öppet om inte medlem begär sluten omröstning med valsedel. Vid omröstning kring fler än två alternativ ställs förslagen mot varandra så att slutligen endast två alternativ kvarstår.

§19 Stadgefrågor och upplösning av föreningen
Endast årsmöte får ändra dessa stadgar och då krävs minst 2/3 majoritet. Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För upplösning krävs att förslaget vid varje möte får stöd av minst 2/3 av antalet närvarande medlemmar. Då föreningen upplöses skall dess egendomar och ekonomiska tillgångar tillfalla medlemmarna, efter att alla utgifter har betalats.