Protokoll styrelsemöte 171116

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnar mötet.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Styrelsen väljer Ellinor Carlander till ordförande och Joakim Mäki till sekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande: Ellinor Carlander, Joakim Mäki, Jonny Backlund, Tomas Rutfors, Ieva Eriksson, Bror Österholm, Eva Risberg.

4. Fastställande av dagordningen.
Utan ändringar.

5. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
Styrelsen väljer Tomas Rutfors till justerare.

6. Vårens kursprogram.
Genomgång inför medlemsmötet på tisdag. Ellinor informerar om att medlemsmötet fattar beslutet utan mig (Joakim) och Ellinor då vi kan anses jäviga.
Beslut: Styrelsen rekommenderar med acklamation medlemsmötet att gå på styrelsens förslag till kursprogram.

7. Lokalbokningar – helger, möten och dansfester tid/plats.
Ellinor informerar: Torsdagar och måndagar är klara, inte de skilda dansfesterna.
Beslut: Styrelsen tar upp en punkt på medlemsmötet om medlemsmöten ska hållas i samband med tisdagarnas dansfester eller ej och om medlemsmöten ska vara 18.30 – 20.00.
Beslut: Föreslå medlemsmötet om att byta ut en dansfest till en dansworkshop i samband med medlemsmötet.

8. Vision för USDF
Ellinor har en önskan om en workshop för att arbeta fram ett visionsdokument eller avsiktsförklaring för föreningen.
Beslut: Styrelsen beslutar att ta upp det på medlemsmötet.

9. Ekonomi Studieförbundet Vuxenskolan -kurser -ledare. Nu/framåt.
Ellinor har genomgång och frågestund.

10. Studiecirkel hjälpdansare/ledare
Ellinor har genomgång om möjligheterna till exempelvis dansledarutbildning. Ellinor har till detta ändamål bokat söndagar 17.00 – 19.30 på Umeå Folkets Hus.

11. Externa kursledare och kurser
Ellinor har genomgång om möjligheterna att bjuda in kursledare från andra orter.

12. Facebooksida/grupp
Beslut: Att denna fråga kommer att fortsätta diskuteras på medlemsmötet.

13. Medlemsmöten-styrelsemöten innehåll/tidsbokning
Bordlagd.

14. Övriga frågor.
Bordlagd.

15. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
Bordlagd.

16. Mötets avslutande.
Ellinor avslutade mötet kl. 22.00.

Protokoll styrelsemöte 180219

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnar mötet kl. 18.09.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Ellinor Carlander väljs till mötesordförande och Joakim Mäki till mötessekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande: Joakim Mäki, Ellinor Carlander, Mikaela Wärnsberg, Bror Österholm (lämnar mötet punkt 16).

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs utan ändringar.

5. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
Mikaela väljs till protokolljusterare samt rösträknare.

6. Föregående medlems- och styrelsemöten.
Joakim går igenom föregående protokoll.

7. Logotype utseende.
Mikaela informerar att medlemsmötet fattade beslut att ändra logotypen.

8. Sommarkurser och prova på Gammlia.
Ellinor informerar att torsdagsdatumen för sommaren är bokade.

9. Dansfester USDF arr.
Beslut: Ellinor tar fram rekommendationer/mall för låtlistor.
Beslut: Dansfestgruppen har högsta ansvar för dansfesterna, kassan och spellistorna under dessa kvällar.
Beslut: Vi kommer inte längre ha föranmälningar till dansfesterna.
Beslut: Vi har kassa mars månad ut, sen är det upp till aktivitetsgruppen hur de vill göra.
Beslut: Vi beslutar att kassa ska vara bemannad vid terminsstart.
Beslut: Mikaela tar fram layout för ”swish-lapp”. Bror laminerar.

10. Intäkter/kostnader USDF 2017/2018.
Mikaela informerar. Föreningen har haft nästan 14.000:- i intäkter under 2017 och utgifter på 4021:-, vilket ger en sammanlagt plusstatistik på ungeför 9900:-
Beslut: Livskraft Nords faktura läggs till som leverant.

11. Dansfestivalen 2018 nytt.
Beslut: Ellinor kollar upp med Umeå Folkets Hus och Studieförbundet Vuxenskolan om kassa under Dansfestivalen.

12. Murhaf – Dabka på dansfestivalen.
Beslut: Murhaf får bli medlem i USDF och betala medlemsavgift beroende på betalningsförmåga.

13. Avtal SV-USDF uppdaterat.
Ellinor visar upp utkastet och styrelsen lämnar förslag på ändringar till framtida utkast.
Beslut: Ellinor tar fram nytt dokument för hur samarbetet mellan SV och Ellinor samt Joakim fungerar.
Beslut: Avtalet uppdaters terminsvis och ska gälla fram till 31:a augusti. Ska skrivas under av ordförande och huvudansvarig för studiecirkelledarna.

14. USDF-Livskraft Nord ekonomi.
Beslut: Ellinor tar fram förslag för STIM-budet till årsmötet.

15. USDF PR.
Beslut: Ellinor fortsätter ta hand om affischerna tills annat beslut fattas.
Beslut: Kursprogrammet ska alltid finnas med på dansfesterna, detsamma gäller aktivitetsprogram.

16. Lön kursledare – nya/gamla.
Beslut: Nya kursledare får 150:-/studietimme.
Beslut: Styrelsen beslutar vi behov om extra arvode för förberedelsetimmar.
Beslut: Ellinor tar fram underlag för arbetstid och arvode för Ellinor och Joakim.
Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att fatta beslut om kursledararvode utifrån det underlag som Ellinor ska ta fram.

17. Arbetsgrupper – senaste nytt.
Ellinor informerar om visionsmöte 14/3-18.

18. Ljudanläggning/headset.
Kostnaden för PA-systemet blev cirka 2300:-.
Beslut: Bror undersöker möjligheterna till mixerbord. Max 1500:- för inköp av den och godkänt av kassören.

19. En kort presentation (A6) av USDF. Klart till styrelsemötet.
Frågan bordläggs

20. Förberedelser årsmöte 20/3.
Beslut: Kassören tar fram budget till årsmötet.
Beslut: Styrelsen har ansvaret att hitta ersättare för sig själva.
Beslut: Joakim och Mikaela går på Ica Maxi och köper in fika och tillbehör samt förbrukningsvaror.

21. Övriga frågor.
Lokalbokning – Beslut: USDF önskar till hösten Tonsalen som förstahandsval på UFH. Kontaktperson – En för kassa och dansfest helst, annars två var för sig.Tedans på Väven – Hela våren är fullbokad, kan bokas först till hösten igen. Det är gratis att vara där och utrustning ingår.
Beslut: Bror fortsätter undersöka vidare kring Tedans på Väven innan fbeslut fattas om hösten.
Beslut: Bror får friheten att boka tid i mitten av oktober, lördag eller söndag.

22. Protokoll klart när.
Protokollet klart 26/2.

23. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
Nästa styrelsemöte är 16/4 19.00 hos Joakim Mäki.

24. Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl. 20.49.

Protokoll styrelsemöte 180122

 1. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
  Styrelsen beslutar att välja Ellinor till Ordförande och Joakim till sekreterare.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  Närvarande: Joakim, Ellinor, Bror, Mikaela, Tomas.
 3. Fastställande av dagordningen.
  Beslut: Fastställd utan ändringar.
 4. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
  Beslut: Mikaela väljs till protokolljusterare.
 5. Föregående medlems- och styrelsemöten.
  Joakim läste igenom föregående styrelseprotokoll. Ellinor läste igenom föregående medlemsmötesprotokoll.
 6. Logotype färger.
  Beslut: Loggan godkänns med gjorda ändringar till mörkare rött och mörkare blått, redaktionella ändringar kommer att göras.
  Beslut: Mikaela får frihet att uppdatera hemsidan för att införliva loggan och dess färger och skapa enhetlighet.
  Beslut: Ramloggan kommer endast att användas vid speciella tillfällen, annars är det den ramlösa loggan som gäller.
 7. Sommarkurser och prova på Gammlia.
  Beslut: Bror och Joakim kollar upp PA-utrustning för användande på bland annat Gammlia, flashmobs och tedans på Väven, det vill säga högtalare med förstärkare, headset med mikrofon och återkommer med prisuppgifter. En lämplig summa att söka efter är 3500:-, vi avvaktar dock köp tills vi vet mer kring vad årets budget kommer att ligga på.
  Beslut: Vi bokar in prova på-dans varannan vecka på Gammlia. Datum på torsdagar: 7 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augusti, 23 augusti. I andra hand onsdagar.
  Beslut: Vi avvaktar kring eventuell helgkurs under sommaren, intresseförfrågan ställs till nästa medlemsmöte.
 8. Lokalbokningar – möten och dansfester tid/plats/fika.
  Beslut: Årsmöte + Dansfest20/3 flyttas till Vinterträdgården på Geografigränd 2, medlemmar uppmanas baka till årsmötet.
  Beslut: Ellinor kollar om det går att boka 13/2 för medlemsmöte och dansfest, i andra hand 20/2 eller 27/2.
  Beslut: Vi tar bort fikat på dansfesterna då det innebär för mycket administrativ huvudvärk och missutnyttjas.
 9. Intäkter/kostnader USDF 2017/2018.
  Mikaela informerar om ekonomin. Vi har just nu 38 medlemmar, 16 nya på senaste dansfesten.
 10. Dansfestivalen 2018 budget, schema, uppvisningar. Avtal SV.
  Ellinor informerar om våra uppvisningar och workshops på dansfestivalen 7:e april.
  Ellinor informerar om att det är 10 anmälda till uppvisningsgruppen.
 11. Avtal SV-USDF.
  Ellinor informerar om första utkastet till ett avtal mellan SV och USDF, arbetet med denna fortsätter.
  Beslut: Ellinor ber Malin precisera avtalet efter påpekningar från styrelsen kring exakt vad som gäller för SV:s ekonomihantering på 80:-.
 12. Väven tedans.
  Beslut: Frågan bordläggs.
 13. Studiecirkel hjälpdansare/ledare innehåll/ekonomi.
  Beslut: Styrelsen ger förtroende åt kursledarna att bedöma vilka som är lämpliga att gå kursen, vid behov kan de samråda med styrelsen. Alla deltagarna får ett intyg efter genomförd kurs. Kravet på motprestationen är deltagande som hjälpdansare/hjälpledare på kurs motsvarande 10-20 timmar under 2018.
  Beslut: Avgiften sätts till 1000:-. Deltagarna ges möjlighet att betala kursavgiften om de känner att de inte har möjlighet att uppfylla kravet på motprestation.
 14. Arbetsgrupper – senaste nytt.
  Mikaela informerar om PR-gruppens verksamhet.
  Tomas informerar om aktivitetsgruppens verksamhet.
 15. Externa kursledare och kurser.
  Ellinor informerar om den externa kursen för kontaktimprovisation, hittills finns det 5 intresserade. Sista anmälningsdag är 28:e januari.
  Några har uttryckt intresse för Open Floor.
  Ellinor återkommer kring föranmälningar för båda kurserna.
 16. Facebooksida/grupp – användning.
  Beslut: Alla medlemmar får lägga upp events på den slutna medlemsgruppen. Aktivitetsgruppen lägger upp de event de har ansvaret för.
  Beslut: Den öppna sidan lägger Ellinor upp sina kurser, och delar de vidare till Livskraft Nords sida. Aktivitetsgruppen lägger upp de event de har ansvaret för.
 17. En kort presentation (A6) av USDF.
  Beslut: Bror ber om hjälp av Mikaela, Ellinor och Ove att ta fram brödtext.
 18. Övriga frågor.
  Inga övriga frågor.
 19. Protokoll klart för underskrift.
  Beslut: Direkt efter mötet finns protokollet klart för underskrift.
 20. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
  Beslut: Nästa medlemsmöte preliminärt 13/2 kl.18.30 – 19.50. Andra alternativet är 20/2 eller 27/2
  Beslut: Nästa styrelsemöte preliminärt 19/2. Andra alternativet om inte första alternativet för medlemsmötet fungerar är 28/2 eller 14/3.
 21. Mötets avslutande.
  Mötet avslutas kl. 21.34.

Protokoll styrelsemöte 171212

 1. Öppnande av mötet.
  Ellinor öppnar mötet kl. 19.45.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
  Ordförande: Ellinor Carlander, Sekreterare: Joakim Mäki

 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  Närvarande: Ellinor Carlander, Joakim Mäki, Bror Österholm, Eva Risberg, samt Malin Gruffman från SV.
 1. Fastställande av dagordningen
  Godkänd utan ändringar.
 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
  Justerare: Eva Risberg.

 2. Logotyp
  Beslut: Vi godkänner framtagen logga med redaktionella ändringar.

 3. Vårens kursprogram ändringar/tillägg
  Beslut: Godkänt det framtagna kursprogrammet med gjorda ändringen att ta bort Ellinors företagslogga samt redaktionella ändringar.

 4. Lokalbokningar
  Beslut: Medlemsmöten är 18.30 – 19.50 i samband med dansfester. Datum: 13/2 & 22/5.

 5. Medlemsmöten-styrelsemöten innehåll.
  Beslut: Ellinor informerade om beslut fattat på senaste medlemsmötet.
 1. Intäkter/kostnader USDF nu/framåt.
  Ellinor informerade om att vi är cirka 65 medlemmar.

 2. Dansfestivalen 2018 budget och innehåll. Avtal SV.
  Beslut: Styrelsen godkänner SVs avtal med Dansfestivalen med en insats på 1000:- från USDF.

 3. Avtal SV-USDF
  Beslut: Malin ska ta fram ett utkast till nuvarande överenskommelse mellan USDF och SV. Styrelsen ska ta fram ett avtalsförslag till beslut till årsmötet.
  Beslut: Ellinor ska ta fram en arbetsbeskrivning för de nuvarande arbetsuppgifterna hon har i föreningen när det gäller kursverksamhet.

 4. Mässa januari universitetet. Väven tedans.
  Beslut: Styrelsen beslutar att inte delta på Välkomstmässan 25 januari p.g.a. inga ledigheter.
  Beslut: Styrelsen beslutar att Bror ska kolla möjligheten för föreningen och enskilda medlemmar att delta på Väven tedans i februari/mars.
 1. Studiecirkel hjälpdansare/ledare innehåll/ekonomi
  Beslut: Godkänt att starta en hjälpledarutbildning 5 x 3 studietimmar i februari/mars och att Joakim & Ellinor får 150:- per ledare, timme plus sociala avgifter. Slutsumman blir cirka 6000-7000:-. SV erhåller kurslokal. Vi förväntas oss som motprestation att deltagarna är hjälpledare/hjälpdansare på två eller fler kurser under det närmsta året från när de gått utbildningen.

 2. Arbetsgrupper – information från möten.
  Aktivitetsgruppen informerar om att de har nästa möte den 18 december kl. 18.00 på Gräddvägen 15A.
  Beslut: Vi föreslår Sociala gruppen att skapa aktivitet i samband med medlemsmötet 13/2.

 3. Externa kursledare och kurser.
  Ellinor informerar om beslut från senaste medlemsmötet kring open floor 21-22 april.
  Beslut: Kontaktimprovisation och open floor ska det finnas minst 5 föranmälda från föreningen internt för att gå ut officiellt med kursanmälan för utomstående. Minst 10 deltagare vid sista anmälningsdatum för att genomföra kurs. Ellinor kontaktar ledare för sista anmälningsdatum.

 4. Facebooksida/grupp – ansvarig
  Beslut: Tomas Rutfors högsta ansvaret för Facebook-sidan/gruppen.

 5. En kort presentation (A6) av USDF (Ove Schedin)
  Beslut: Styrelsen delegerar till Bror att ta fram ett flygblad att använda vid offentliga tillställningar. Bror uppmanas fråga PR-gruppen om de är villiga att ta fram en kort text, om inte får Bror ta fram ett förslag på egen hand. Ellinor är bollplank.
 1. Övriga frågor
  Beslut: Nya punkter på framtida dagordningar som återkommande punkter;: Föregående medlems och styrelseprotokoll på styrelsemöten. Tidigare medlemsprotokoll samt styrelsen informerar på medlemsmöten.
 1. Nästa möte
  Beslut: Måndag 22/1 kl. 18.00 hos Ellinor.

 2. Mötet avslutas
  Mötet avslutat kl. 21.18.

 

Protokoll styrelsemöte 171023

 1. Öppnande av mötet.

Ellinor öppnar mötet kl. 18.19.

 1. Val av mötesordförande och sekreterare

Ordförande: Ellinor Carlander, Sekreterare: Joakim Mäki

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Närvarande: Ellinor Carlander, Mikaela Wärnsberg, Joakim Mäki, Bror Österholm, Tomas Rutfors.

 1. Fastställande av dagordningen

Inga ändringar.

 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

Justerare: Mikaela Wärnsberg.

 1. Logotyp

Beslut: Styrelsen ber Bror ta fram tre slutgiltiga förslag till föreningslogotyp. Samma text, men i olika nyanser.

 1. Den färdiga i blågrönt med det stilistiska paret.
 2. En med texten i grått och dansparet i rött och svart.
 3. En med dansparet i blågrönt.

Beslut: Bror mejlar ut de färdiga logotyperna till styrelsen inför medlemsmötet.

 1. Dansfester upplägg nu –> till våren. Låtförslag hemsidan.

Beslut: Prova-på-tillfälle före minst en dansfest under våren.

Beslut: Ellinor får i uppdrag att fråga UFH om hyra separat av lokaler för medlemsmöte. I sådana fall flytta medlemsmöten till kl. 19.00 – 21.00 och medlemsmöte v. 5, årsmöte v. 12 preliminärt medlemsmöte v. 19.

Beslut: Aktivitetsgruppen får i uppdrag att anordna en dansfest i anordning till årsmötet v.12.

Beslut: Styrelsen rekommenderar medlemsmötet att hålla en dansfest v.15 och v.21/22.

 1. Lokalbokningar

Beslut: Vi fortsätter önska använda oss av Pub Freja för danskurserna.

Beslut: Sociala gruppen får i uppdrag att bestämma tid för vårens dansfester som inte är på torsdagar. De dansfesterna ska vara antingen söndag, måndag eller tisdag.

 1. Protokoll – Tid för justering. Medlemsmöte/styrelsemöte – olika innehåll?

Beslut: Protokoll klar måndag den 30/10.

Beslut: Sociala gruppen ska bestämma inom sig vem som har mejl- och telefonansvar.

Beslut: Till nästa medlemsmöte tar Ellinor med förslag för kurser och bokningar som medlemsmötet beslutar om.

 1. PR

Information: Gruppen ska träffas nästa vecka på och ta fram information för utskick. Förslag skickas till gruppen, uppmuntrande eller underhållande.

Beslut: Loggan när den är färdig läggs in på flygblad, affischer och banners. Styrelsen ska fundera senast till nästa dansfestival om eventuell rollup.

 1. Dansfestgruppen

Information: Dansfest och socialdansgruppen har slagits ihop till en gemensam grupp.

Beslut: Gruppen får i uppdrag att fundera på vad de skulle vilja ha för heldagsworkshops som inte specifikt behöver ha med dans att göra, exempelvis kontaktimprovisation och styling.

 1. Socialgruppen

Funderar på Hela Huset Gungar på UFH trettondagen den 5 januari.

 1. Budget

59 medlemmar just nu.

 1. Övriga frågor

Inga övriga frågor

 1. Nästa möte

Onsdag 6 december kl. 18.00 hos Joakim Mäki.

 1. Mötet avslutas

 

Protokoll styrelsemöte 170913

1. Öppnande av mötet.

Ellinor förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.

Ellinor väljs till mötesordförande och Joakim till mötessekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Närvarande på mötet är Ellinor Carlander, Joakim Mäki och Mikaela Wärnsberg

4. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs utan ändringar.

5. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

Mikaela Wärnsberg väljs till protokolljusterare.

6. Logotype. Brors uppdaterade förslag.

Mötet beslutar att bordlägga frågan då förslag inte är färdigställt än.

7. Dansfester upplägg, inkomster mm. Musik (ändra på slutet 2 lugna och 2 snabba).

Mikaela informerar om att det var 40 deltagare på senaste dansfesten, 20 föranmälda, 20/20 medlemmar/ickemedlemmar, samt 7 stycken som blev medlemmar under dansfesten.

Styrelsen beslutar att uppmana alla som betalar medlemskap att skriva namn och epost vid betalning.

Styrelsen beslutar att uppmana dansfestgruppen att utse ansvarig för kassa under alla dansfester, samt sitta 30 minuter och ta uppgifter på alla deltagare.

8. Budget. Inkomster (medlemskap). Kostnader. Stim, Spotify, datorer, musik, affischer, kursprogram, T-shirts, visitkort. Pengar från Dansens Hus i Umeå.

Styrelsen föreslår medlemsmötet att 250:- per kurstillfälle kan SV betala på kommande fakturor, vilket blir cirka 15-20 tillfällen under hösten 2017.

Styrelsen beslutar att förslå medlemsmötet att om det är 25 deltagare eller fler i genomsnitt vid varje tillfälle då lokal är hyrd för kurs, då betalar kursansvarige inte bara lokalhyran utan även en summa motsvarande lokalhyran till föreningen för marknadsföringshjälp med mera.

Styrelsen beslutar prioritera inköp av headset till föreningen och till våren ljudutrustning.

9. PR. Välkomstmässor delta universitetet? Dansfestivalen max belopp och insats?

Styrelsen beslutar att ta upp frågan om deltagande på framtida Välkomstmässor på nästa medlemsmöte den 3/10-17.

Styrelsen beslutar att rekommendera medlemsmötet att när det gäller Dansfestivalen så ska pengarna från Dansens Hus i Umeå öronmärkas för Dansfestivalen +1000:- från föreningen vid behov. Detta är en återkommande buffert för dansfestivalen och liknande arrangemang.

10. Redovisning och nya mötesdatum arbetsgrupperna.

De olika grupperna rapporterar om sin verksamhet:

Hjälpdansargruppen: Funderar på att starta studiecirkel, samt utbildning av ledare. Tanken är att de även ska använda doodle för att underlätta för hjälpdansarna. De ska även försöka få fler kvinnor att vilja bli förare. Ska även fundera på koreografi kring uppvisningar. De har nästa möte 27/9 kl. 20.00. Gruppen byter även namn till Hjälpdansare/utveckling.

Dansfestgruppen: Ellinor ber gruppen fundera på kring föranmälningar. Det är ofta så många fler tjejer på dansfesterna, hur bör vi tänka för att lösa detta?

Socialgruppen: Joakim kollar med socialgruppen om samåkning till Rotanmaran.

Styrelsen uppmanar medlemsmötet att låta alla presentera sig på medlemsmötet och berätta en ny sak varje gång.

Styrelsen beslutar om en ny policy att medlemsprotokoll läggs upp på hemsidan.

11. Utskick. Av protokoll, nyheter, pressrelease och effekt. Hittills, kommande.

Ellinor och Mikaela skrev en pressrelease efter tips av Ingrid Marklund. Den var väldigt lyckad, vi var med i P4 och VK. Det gjordes även telefonsamtal till media.

12. Starta studiecirklar. Bidrag/samarbete SV: kurser

Styrelsen beslutar att i varje arbetsgrupp ska ta upp frågan om att starta studiecirkel.

13. Hemsida, Facebook, annonser. Byta namn till Umeå socialdansförening.

Styrelsen beslutar att avvakta att byta namn på sociala medier tills vi fått vår logotyp och tagit snygga dansbilder.

Styrelsen beslutar att medlemsmöten och dansfester ska annonseras med rubrik i två olika annonser: Dansfest & Medlemsmöte.

14. Socialt företag.

Ellinor informerar om att det inte är aktuellt under överskådlig framtid.

Mikaela informerar om mejl från Överklintens Folkets Hus om samarbete. Vi vill ha mer praktisk information inom en vecka, ta upp detta på medlemsmötet.

14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

15. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.

Nästa styrelsemöte är 23/10 kl. 18.00 hos Mikaela

Andra alternativet: 16/10 kl. 18.00

16. Mötets avslutande.

Ellinor avslutar mötet.