Protokoll styrelsemöte 171116

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnar mötet.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Styrelsen väljer Ellinor Carlander till ordförande och Joakim Mäki till sekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande: Ellinor Carlander, Joakim Mäki, Jonny Backlund, Tomas Rutfors, Ieva Eriksson, Bror Österholm, Eva Risberg.

4. Fastställande av dagordningen.
Utan ändringar.

5. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
Styrelsen väljer Tomas Rutfors till justerare.

6. Vårens kursprogram.
Genomgång inför medlemsmötet på tisdag. Ellinor informerar om att medlemsmötet fattar beslutet utan mig (Joakim) och Ellinor då vi kan anses jäviga.
Beslut: Styrelsen rekommenderar med acklamation medlemsmötet att gå på styrelsens förslag till kursprogram.

7. Lokalbokningar – helger, möten och dansfester tid/plats.
Ellinor informerar: Torsdagar och måndagar är klara, inte de skilda dansfesterna.
Beslut: Styrelsen tar upp en punkt på medlemsmötet om medlemsmöten ska hållas i samband med tisdagarnas dansfester eller ej och om medlemsmöten ska vara 18.30 – 20.00.
Beslut: Föreslå medlemsmötet om att byta ut en dansfest till en dansworkshop i samband med medlemsmötet.

8. Vision för USDF
Ellinor har en önskan om en workshop för att arbeta fram ett visionsdokument eller avsiktsförklaring för föreningen.
Beslut: Styrelsen beslutar att ta upp det på medlemsmötet.

9. Ekonomi Studieförbundet Vuxenskolan -kurser -ledare. Nu/framåt.
Ellinor har genomgång och frågestund.

10. Studiecirkel hjälpdansare/ledare
Ellinor har genomgång om möjligheterna till exempelvis dansledarutbildning. Ellinor har till detta ändamål bokat söndagar 17.00 – 19.30 på Umeå Folkets Hus.

11. Externa kursledare och kurser
Ellinor har genomgång om möjligheterna att bjuda in kursledare från andra orter.

12. Facebooksida/grupp
Beslut: Att denna fråga kommer att fortsätta diskuteras på medlemsmötet.

13. Medlemsmöten-styrelsemöten innehåll/tidsbokning
Bordlagd.

14. Övriga frågor.
Bordlagd.

15. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
Bordlagd.

16. Mötets avslutande.
Ellinor avslutade mötet kl. 22.00.

Protokoll styrelsemöte 180219

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnar mötet kl. 18.09.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Ellinor Carlander väljs till mötesordförande och Joakim Mäki till mötessekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande: Joakim Mäki, Ellinor Carlander, Mikaela Wärnsberg, Bror Österholm (lämnar mötet punkt 16).

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs utan ändringar.

5. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
Mikaela väljs till protokolljusterare samt rösträknare.

6. Föregående medlems- och styrelsemöten.
Joakim går igenom föregående protokoll.

7. Logotype utseende.
Mikaela informerar att medlemsmötet fattade beslut att ändra logotypen.

8. Sommarkurser och prova på Gammlia.
Ellinor informerar att torsdagsdatumen för sommaren är bokade.

9. Dansfester USDF arr.
Beslut: Ellinor tar fram rekommendationer/mall för låtlistor.
Beslut: Dansfestgruppen har högsta ansvar för dansfesterna, kassan och spellistorna under dessa kvällar.
Beslut: Vi kommer inte längre ha föranmälningar till dansfesterna.
Beslut: Vi har kassa mars månad ut, sen är det upp till aktivitetsgruppen hur de vill göra.
Beslut: Vi beslutar att kassa ska vara bemannad vid terminsstart.
Beslut: Mikaela tar fram layout för ”swish-lapp”. Bror laminerar.

10. Intäkter/kostnader USDF 2017/2018.
Mikaela informerar. Föreningen har haft nästan 14.000:- i intäkter under 2017 och utgifter på 4021:-, vilket ger en sammanlagt plusstatistik på ungeför 9900:-
Beslut: Livskraft Nords faktura läggs till som leverant.

11. Dansfestivalen 2018 nytt.
Beslut: Ellinor kollar upp med Umeå Folkets Hus och Studieförbundet Vuxenskolan om kassa under Dansfestivalen.

12. Murhaf – Dabka på dansfestivalen.
Beslut: Murhaf får bli medlem i USDF och betala medlemsavgift beroende på betalningsförmåga.

13. Avtal SV-USDF uppdaterat.
Ellinor visar upp utkastet och styrelsen lämnar förslag på ändringar till framtida utkast.
Beslut: Ellinor tar fram nytt dokument för hur samarbetet mellan SV och Ellinor samt Joakim fungerar.
Beslut: Avtalet uppdaters terminsvis och ska gälla fram till 31:a augusti. Ska skrivas under av ordförande och huvudansvarig för studiecirkelledarna.

14. USDF-Livskraft Nord ekonomi.
Beslut: Ellinor tar fram förslag för STIM-budet till årsmötet.

15. USDF PR.
Beslut: Ellinor fortsätter ta hand om affischerna tills annat beslut fattas.
Beslut: Kursprogrammet ska alltid finnas med på dansfesterna, detsamma gäller aktivitetsprogram.

16. Lön kursledare – nya/gamla.
Beslut: Nya kursledare får 150:-/studietimme.
Beslut: Styrelsen beslutar vi behov om extra arvode för förberedelsetimmar.
Beslut: Ellinor tar fram underlag för arbetstid och arvode för Ellinor och Joakim.
Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att fatta beslut om kursledararvode utifrån det underlag som Ellinor ska ta fram.

17. Arbetsgrupper – senaste nytt.
Ellinor informerar om visionsmöte 14/3-18.

18. Ljudanläggning/headset.
Kostnaden för PA-systemet blev cirka 2300:-.
Beslut: Bror undersöker möjligheterna till mixerbord. Max 1500:- för inköp av den och godkänt av kassören.

19. En kort presentation (A6) av USDF. Klart till styrelsemötet.
Frågan bordläggs

20. Förberedelser årsmöte 20/3.
Beslut: Kassören tar fram budget till årsmötet.
Beslut: Styrelsen har ansvaret att hitta ersättare för sig själva.
Beslut: Joakim och Mikaela går på Ica Maxi och köper in fika och tillbehör samt förbrukningsvaror.

21. Övriga frågor.
Lokalbokning – Beslut: USDF önskar till hösten Tonsalen som förstahandsval på UFH. Kontaktperson – En för kassa och dansfest helst, annars två var för sig.Tedans på Väven – Hela våren är fullbokad, kan bokas först till hösten igen. Det är gratis att vara där och utrustning ingår.
Beslut: Bror fortsätter undersöka vidare kring Tedans på Väven innan fbeslut fattas om hösten.
Beslut: Bror får friheten att boka tid i mitten av oktober, lördag eller söndag.

22. Protokoll klart när.
Protokollet klart 26/2.

23. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
Nästa styrelsemöte är 16/4 19.00 hos Joakim Mäki.

24. Mötets avslutande.
Mötet avslutas kl. 20.49.

Protokoll medlemsmöte 180213

1. Öppnande av mötet.
Mikaela öppnar mötet 18.33.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Beslut: Mikaela väljs till mötesordförande samt Joakim till mötessekreterare.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande: Ove Schedin, Roland Hellander, Karin Lärkeryd, Erik Bäckström, Magnus Löfgren, Mikaela Wärnsberg, Joakim Mäki, Tomas Rutfors (punkt 9), Eva Risberg (punkt 9), Thomas Johansson (punkt 15).

4. Fastställande av dagordningen.
Beslut: Punkt 8 – Årsbokslut stryks. Övriga frågor – Fråga kring Foxfusion har inkommit.

5. Sammanfattning av senaste protokollen från medlemsmöten och styrelsemöten.
Joakim går igenom föregående protokoll.

6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
Beslut: Karin Lärkeryd väljs till justerare tillika rösträknare.

7. Logotype.
Beslut: Medlemsmötet beslutar att korrigera från stort S till litet s i ”socialdansförening” med acklamation.

8. Årsbokslut.
Frågan struken.

9. Intäkter och kostnader läget nu.
Mikaela informerar. Just nu har vi 49 medlemmar och 15000:- i kassan.

10. Arbetsgrupper – information från möten:
Arbetsgrupperna informerar.

11. Dansfester: fika, musik, ekonomi.
Styrelsen informerar att fikat är borttaget från dansfesterna.

12. Utskick. Hemsida, Facebook, annonser.
Styrelsen informerar om att alla har möjlighet att lägga upp intressanta evenemang på Facebook.

13. Medlemslista.
Just nu är det 49 medlemmar, 5 nya medlemmar sen senast.

14. Kurser externa ledare.
Mikaela informerar om förfråga kring Foxfusion och frågar medlemsmötet om intresse för detta. Medlemsmötet ställer sig tveksam till Foxfusion då det redan finns så många kurser i detta just nu och uttrycker mer intresse för externa ledare i Bugg.
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att kolla möjligheterna för externa kursledare för HT18-VT19.

15. Gammlia sommardanser och kurser.
Styrelsen informerar om möjligheten till att turas om att leda en kväll var. Erik Bäckström och Magnus Löfgren ska fundera på saken.

16. Dansfestivalen 2018.
Mikaela informera om Dansfestivalen som sker den 7-8/4.

17. Kamratcirkel: uppvisningsträning samt hjälpdansare/kursledare.
Mikaela informerar om möjligheten att delta i studiecirkeln för att lära sig vara hjälpdansare/kursledare.

18. Förberedelser årsmöte 20/3.
Mikaela informerar om årsmötet och lämnar en förfrågan till medlemmarna om intresse att hjälpa till med förberedelserna.

19. Styrelsearbete och arbetsgrupper 2018.
Mikaela informerar om vad styrelsearbete innebär och möjligheten att nominera sig själv eller andra till valberedningen inför årsmötet.
Beslut: Föreningen ska skicka ut ett utskick inför årsmötet om att nominera till styrelsen.

20. Övriga frågor.
Ove Schedin frågar: Är föreningen med i Umeå föreningsråd? Detta kostar 200:-/år.
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att kolla upp detta.

21. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
Styrelsemöte – 19/2
Årsmöte – 20/3
Medlemsmöte – 23/5

22. Mötets avslutande.

Mikaela avslutar mötet kl. 19.30.

Protokoll medlemsmöte 171121

1. Ellinor öppnar mötet kl. 18.15.

2. Medlemsmötet beslutar att välja till mötesordförande: Mikaela Wärnsberg och sekreterare: Ellinor Carlander.

3. Mötet beslutar att fastställa röstlängden med samtliga närvarande: först fem personer närvarande och från ca kl 18.30 ytterligare sex personer. Se separat närvarolista.

4. Mötet beslutar att fastställa dagordningen utan ändringar.

5. Mötet beslutar att till justerare och rösträknare välja: Eva Risberg.

6. Logotyp
Bror visar flera uppdaterade förslag av logotypen som jämförs med de äldre logotypförslagen. Mötet beslutar sig för att välja det stiliserade paret som numera håller varandra i handen. Hälften av varje dansfigur kommer vara svart och hälften röd. Den mörkare delen av figuren inklusive huvudet ska vara svart och den andra halvan av kroppen mörkröd/vinröd, en något mörkare röd än tidigare visade färgförslag. Texten ovanför figurerna med orden ’Umeå socialdansförening’ kommer vara mörkblå eller mörkgrå, som konturer eller ifylld färg. Texten ’USDF’ under figurerna kommer vara mörkblå eller mörkgrå, som konturer. Mötet ger Bror i uppdrag att ta fram dessa logotypförslag samt en variant i svart-vitt. Styrelsen får ta ställning till vilket förslag som passar bäst att använda som logotyp och sen informera medlemmarna om beslutet.

7. Vårens kursprogram presenteras med Joakim och Ellinor som huvudansvariga kursledare. Det blir en social träff i februari samt medlemsmöte + dansfest minst två gånger. Mötet beslutar att godkänna kursprogrammet.

8. Lokalbokningar kurser, dansfester, möten
Ellinor bokar lokaler i samråd med arbetsgrupperna i USDF.

9. Marknadsföring USDF-SV
Mötet ger i uppdrag till styrelsen att fatta beslut om hur vi vill marknadsföra föreningens aktiviteter med affischer och kursprogram mm. (Hittills har Ellinor haft ansvar för att ordna affischer och kursprogram för danskurserna. PR-gruppen och sociala gruppen har haft ansvar för annan spridning t ex muntligt, via utskick, hemsidan och Facebookinlägg.)

10. Antal medlemsmöten och när
Medlemmarna önskar att dagordning för medlemsmötena kommer ut på hemsidan och att det även står datum och tid. Medlemmarna önskar fem medlemsmöten per år inklusive årsmöte. Lämplig tid är kl. 18.30-20. Extra medlemsmöte bokas in vid behov. Medlemmarna lämnar över till styrelsen att fatta beslut om tider och datum.

11. PR-gruppen: utskick, hemsida, foton. Kort information från Mikaela.

12. Hjälpdansargruppen.

Ellinor informerar om föreslagna workshops med externa ledare och studiecirkel för hjälpdansare/kursledare.

13. Aktivitetsgruppen (sociala- och dansfestgruppen)
Bror informerar om aktiviteter. 15/12: Ersboda Folkets Hus afterwork är fulltecknat. Arbetsgruppen återkommer med förslag på socialt samkväm 5/1 på Hela huset gungar på Umeå Folkets Hus. Dansbandsresa med Cinderella är inbokad 24-26/1.

14. Dansfestivalen
Mötet beslutar att styrelsen och dansfestivalgruppen fortsätter att jobba och fattar de beslut som behövs, liknande som deltagandet har varit under tidigare år på dansfestivalen.

15. Bidrag/samarbete Studieförbundet Vuxenskolan
SV administrerar samtliga kurser och även studiecirkeln för hjälpdansare.

16. Externa kursledare
Ellinor presenterar två föreslagna externa kursledare och deras workshop i ’kontaktimprovisation’ respektive ’open floor’. Om föreningen ska arrangera kurser med externa kursledare bör det finnas ett visst intresse från våra egna medlemmar innan vi bjuder in andra föreningar (t.ex. via dansfestivalgruppen). Dessa föreslagna kurser kommer tas med i nyhetsbrev och på hemsidan för att undersöka intresse.

17. Vision/policy för föreningen.
Hjälpdansargruppen och Ellinor tar på sig ansvaret för att formulera en vision/policy och efterfrågar fler intresserade.

18. Facebookgrupp/sida
Tomas berättade att arbete pågår med en publik Facebooksida för USDF, som alla kan se, och en stängd Facebookgrupp, som man behöver bli godkänd för att delta i.

19. Intäkter och kostnader läget nu. Redovisning av Mikaela.

20. Övriga frågor. SV-USDF. Inkomster från danskurser går till Livskraft Nord via SV(Studieförbundet Vuxenskolan.) Mötestiden blev felaktig i ett utskick och det senaste utskicket med kallelsen till medlemsmötet nådde inte fram till alla medlemmar. Önskemål från medlemmarna att kallelse till medlemsmöte, tid och plats läggs ut på hemsidan.

21. Nya mötesdatum och mötesförberedelser
Styrelsen får besluta om medlemsmöte i februari eller vid behov. Årsmöte 20/3. Eventuellt möte i samband med dansfesten i slutet av maj.

22. Mötets avslutades kl. 19.55.

Protokoll styrelsemöte 180122

 1. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
  Styrelsen beslutar att välja Ellinor till Ordförande och Joakim till sekreterare.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  Närvarande: Joakim, Ellinor, Bror, Mikaela, Tomas.
 3. Fastställande av dagordningen.
  Beslut: Fastställd utan ändringar.
 4. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
  Beslut: Mikaela väljs till protokolljusterare.
 5. Föregående medlems- och styrelsemöten.
  Joakim läste igenom föregående styrelseprotokoll. Ellinor läste igenom föregående medlemsmötesprotokoll.
 6. Logotype färger.
  Beslut: Loggan godkänns med gjorda ändringar till mörkare rött och mörkare blått, redaktionella ändringar kommer att göras.
  Beslut: Mikaela får frihet att uppdatera hemsidan för att införliva loggan och dess färger och skapa enhetlighet.
  Beslut: Ramloggan kommer endast att användas vid speciella tillfällen, annars är det den ramlösa loggan som gäller.
 7. Sommarkurser och prova på Gammlia.
  Beslut: Bror och Joakim kollar upp PA-utrustning för användande på bland annat Gammlia, flashmobs och tedans på Väven, det vill säga högtalare med förstärkare, headset med mikrofon och återkommer med prisuppgifter. En lämplig summa att söka efter är 3500:-, vi avvaktar dock köp tills vi vet mer kring vad årets budget kommer att ligga på.
  Beslut: Vi bokar in prova på-dans varannan vecka på Gammlia. Datum på torsdagar: 7 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augusti, 23 augusti. I andra hand onsdagar.
  Beslut: Vi avvaktar kring eventuell helgkurs under sommaren, intresseförfrågan ställs till nästa medlemsmöte.
 8. Lokalbokningar – möten och dansfester tid/plats/fika.
  Beslut: Årsmöte + Dansfest20/3 flyttas till Vinterträdgården på Geografigränd 2, medlemmar uppmanas baka till årsmötet.
  Beslut: Ellinor kollar om det går att boka 13/2 för medlemsmöte och dansfest, i andra hand 20/2 eller 27/2.
  Beslut: Vi tar bort fikat på dansfesterna då det innebär för mycket administrativ huvudvärk och missutnyttjas.
 9. Intäkter/kostnader USDF 2017/2018.
  Mikaela informerar om ekonomin. Vi har just nu 38 medlemmar, 16 nya på senaste dansfesten.
 10. Dansfestivalen 2018 budget, schema, uppvisningar. Avtal SV.
  Ellinor informerar om våra uppvisningar och workshops på dansfestivalen 7:e april.
  Ellinor informerar om att det är 10 anmälda till uppvisningsgruppen.
 11. Avtal SV-USDF.
  Ellinor informerar om första utkastet till ett avtal mellan SV och USDF, arbetet med denna fortsätter.
  Beslut: Ellinor ber Malin precisera avtalet efter påpekningar från styrelsen kring exakt vad som gäller för SV:s ekonomihantering på 80:-.
 12. Väven tedans.
  Beslut: Frågan bordläggs.
 13. Studiecirkel hjälpdansare/ledare innehåll/ekonomi.
  Beslut: Styrelsen ger förtroende åt kursledarna att bedöma vilka som är lämpliga att gå kursen, vid behov kan de samråda med styrelsen. Alla deltagarna får ett intyg efter genomförd kurs. Kravet på motprestationen är deltagande som hjälpdansare/hjälpledare på kurs motsvarande 10-20 timmar under 2018.
  Beslut: Avgiften sätts till 1000:-. Deltagarna ges möjlighet att betala kursavgiften om de känner att de inte har möjlighet att uppfylla kravet på motprestation.
 14. Arbetsgrupper – senaste nytt.
  Mikaela informerar om PR-gruppens verksamhet.
  Tomas informerar om aktivitetsgruppens verksamhet.
 15. Externa kursledare och kurser.
  Ellinor informerar om den externa kursen för kontaktimprovisation, hittills finns det 5 intresserade. Sista anmälningsdag är 28:e januari.
  Några har uttryckt intresse för Open Floor.
  Ellinor återkommer kring föranmälningar för båda kurserna.
 16. Facebooksida/grupp – användning.
  Beslut: Alla medlemmar får lägga upp events på den slutna medlemsgruppen. Aktivitetsgruppen lägger upp de event de har ansvaret för.
  Beslut: Den öppna sidan lägger Ellinor upp sina kurser, och delar de vidare till Livskraft Nords sida. Aktivitetsgruppen lägger upp de event de har ansvaret för.
 17. En kort presentation (A6) av USDF.
  Beslut: Bror ber om hjälp av Mikaela, Ellinor och Ove att ta fram brödtext.
 18. Övriga frågor.
  Inga övriga frågor.
 19. Protokoll klart för underskrift.
  Beslut: Direkt efter mötet finns protokollet klart för underskrift.
 20. Nya mötesdatum och mötesförberedelser.
  Beslut: Nästa medlemsmöte preliminärt 13/2 kl.18.30 – 19.50. Andra alternativet är 20/2 eller 27/2
  Beslut: Nästa styrelsemöte preliminärt 19/2. Andra alternativet om inte första alternativet för medlemsmötet fungerar är 28/2 eller 14/3.
 21. Mötets avslutande.
  Mötet avslutas kl. 21.34.

Protokoll styrelsemöte 171212

 1. Öppnande av mötet.
  Ellinor öppnar mötet kl. 19.45.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
  Ordförande: Ellinor Carlander, Sekreterare: Joakim Mäki

 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  Närvarande: Ellinor Carlander, Joakim Mäki, Bror Österholm, Eva Risberg, samt Malin Gruffman från SV.
 1. Fastställande av dagordningen
  Godkänd utan ändringar.
 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
  Justerare: Eva Risberg.

 2. Logotyp
  Beslut: Vi godkänner framtagen logga med redaktionella ändringar.

 3. Vårens kursprogram ändringar/tillägg
  Beslut: Godkänt det framtagna kursprogrammet med gjorda ändringen att ta bort Ellinors företagslogga samt redaktionella ändringar.

 4. Lokalbokningar
  Beslut: Medlemsmöten är 18.30 – 19.50 i samband med dansfester. Datum: 13/2 & 22/5.

 5. Medlemsmöten-styrelsemöten innehåll.
  Beslut: Ellinor informerade om beslut fattat på senaste medlemsmötet.
 1. Intäkter/kostnader USDF nu/framåt.
  Ellinor informerade om att vi är cirka 65 medlemmar.

 2. Dansfestivalen 2018 budget och innehåll. Avtal SV.
  Beslut: Styrelsen godkänner SVs avtal med Dansfestivalen med en insats på 1000:- från USDF.

 3. Avtal SV-USDF
  Beslut: Malin ska ta fram ett utkast till nuvarande överenskommelse mellan USDF och SV. Styrelsen ska ta fram ett avtalsförslag till beslut till årsmötet.
  Beslut: Ellinor ska ta fram en arbetsbeskrivning för de nuvarande arbetsuppgifterna hon har i föreningen när det gäller kursverksamhet.

 4. Mässa januari universitetet. Väven tedans.
  Beslut: Styrelsen beslutar att inte delta på Välkomstmässan 25 januari p.g.a. inga ledigheter.
  Beslut: Styrelsen beslutar att Bror ska kolla möjligheten för föreningen och enskilda medlemmar att delta på Väven tedans i februari/mars.
 1. Studiecirkel hjälpdansare/ledare innehåll/ekonomi
  Beslut: Godkänt att starta en hjälpledarutbildning 5 x 3 studietimmar i februari/mars och att Joakim & Ellinor får 150:- per ledare, timme plus sociala avgifter. Slutsumman blir cirka 6000-7000:-. SV erhåller kurslokal. Vi förväntas oss som motprestation att deltagarna är hjälpledare/hjälpdansare på två eller fler kurser under det närmsta året från när de gått utbildningen.

 2. Arbetsgrupper – information från möten.
  Aktivitetsgruppen informerar om att de har nästa möte den 18 december kl. 18.00 på Gräddvägen 15A.
  Beslut: Vi föreslår Sociala gruppen att skapa aktivitet i samband med medlemsmötet 13/2.

 3. Externa kursledare och kurser.
  Ellinor informerar om beslut från senaste medlemsmötet kring open floor 21-22 april.
  Beslut: Kontaktimprovisation och open floor ska det finnas minst 5 föranmälda från föreningen internt för att gå ut officiellt med kursanmälan för utomstående. Minst 10 deltagare vid sista anmälningsdatum för att genomföra kurs. Ellinor kontaktar ledare för sista anmälningsdatum.

 4. Facebooksida/grupp – ansvarig
  Beslut: Tomas Rutfors högsta ansvaret för Facebook-sidan/gruppen.

 5. En kort presentation (A6) av USDF (Ove Schedin)
  Beslut: Styrelsen delegerar till Bror att ta fram ett flygblad att använda vid offentliga tillställningar. Bror uppmanas fråga PR-gruppen om de är villiga att ta fram en kort text, om inte får Bror ta fram ett förslag på egen hand. Ellinor är bollplank.
 1. Övriga frågor
  Beslut: Nya punkter på framtida dagordningar som återkommande punkter;: Föregående medlems och styrelseprotokoll på styrelsemöten. Tidigare medlemsprotokoll samt styrelsen informerar på medlemsmöten.
 1. Nästa möte
  Beslut: Måndag 22/1 kl. 18.00 hos Ellinor.

 2. Mötet avslutas
  Mötet avslutat kl. 21.18.

 

Protokoll styrelsemöte 171023

 1. Öppnande av mötet.

Ellinor öppnar mötet kl. 18.19.

 1. Val av mötesordförande och sekreterare

Ordförande: Ellinor Carlander, Sekreterare: Joakim Mäki

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Närvarande: Ellinor Carlander, Mikaela Wärnsberg, Joakim Mäki, Bror Österholm, Tomas Rutfors.

 1. Fastställande av dagordningen

Inga ändringar.

 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

Justerare: Mikaela Wärnsberg.

 1. Logotyp

Beslut: Styrelsen ber Bror ta fram tre slutgiltiga förslag till föreningslogotyp. Samma text, men i olika nyanser.

 1. Den färdiga i blågrönt med det stilistiska paret.
 2. En med texten i grått och dansparet i rött och svart.
 3. En med dansparet i blågrönt.

Beslut: Bror mejlar ut de färdiga logotyperna till styrelsen inför medlemsmötet.

 1. Dansfester upplägg nu –> till våren. Låtförslag hemsidan.

Beslut: Prova-på-tillfälle före minst en dansfest under våren.

Beslut: Ellinor får i uppdrag att fråga UFH om hyra separat av lokaler för medlemsmöte. I sådana fall flytta medlemsmöten till kl. 19.00 – 21.00 och medlemsmöte v. 5, årsmöte v. 12 preliminärt medlemsmöte v. 19.

Beslut: Aktivitetsgruppen får i uppdrag att anordna en dansfest i anordning till årsmötet v.12.

Beslut: Styrelsen rekommenderar medlemsmötet att hålla en dansfest v.15 och v.21/22.

 1. Lokalbokningar

Beslut: Vi fortsätter önska använda oss av Pub Freja för danskurserna.

Beslut: Sociala gruppen får i uppdrag att bestämma tid för vårens dansfester som inte är på torsdagar. De dansfesterna ska vara antingen söndag, måndag eller tisdag.

 1. Protokoll – Tid för justering. Medlemsmöte/styrelsemöte – olika innehåll?

Beslut: Protokoll klar måndag den 30/10.

Beslut: Sociala gruppen ska bestämma inom sig vem som har mejl- och telefonansvar.

Beslut: Till nästa medlemsmöte tar Ellinor med förslag för kurser och bokningar som medlemsmötet beslutar om.

 1. PR

Information: Gruppen ska träffas nästa vecka på och ta fram information för utskick. Förslag skickas till gruppen, uppmuntrande eller underhållande.

Beslut: Loggan när den är färdig läggs in på flygblad, affischer och banners. Styrelsen ska fundera senast till nästa dansfestival om eventuell rollup.

 1. Dansfestgruppen

Information: Dansfest och socialdansgruppen har slagits ihop till en gemensam grupp.

Beslut: Gruppen får i uppdrag att fundera på vad de skulle vilja ha för heldagsworkshops som inte specifikt behöver ha med dans att göra, exempelvis kontaktimprovisation och styling.

 1. Socialgruppen

Funderar på Hela Huset Gungar på UFH trettondagen den 5 januari.

 1. Budget

59 medlemmar just nu.

 1. Övriga frågor

Inga övriga frågor

 1. Nästa möte

Onsdag 6 december kl. 18.00 hos Joakim Mäki.

 1. Mötet avslutas