Protokoll årsmöte 170613

Närvarande: Joakim Mäki, Ellinor Carlander, Mikaela Wärnsberg, Ola Granström, Bror Österholm, Eva Backlund, Ieva Eriksson, Christine Lövtrup, Maj-Lis Jakobsson, Ove Schedin, Leif Luthman, Johnny Backlund, Berith Berglund, Eva Risberg

1. Öppnande av mötet.
Ellinor öppnar mötet kl. 19:12.

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
Mötet beslutar att välja till mötesordförande Ellinor Carlander och mötessekreterare Joakim Mäki.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Mötet beslutar att fastställande röstlängden med 14 närvarande.

4. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
Kallelse har gått ut den 31/5-17
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.

5. Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutar att dagordningen fastställs med gjorda ändringarna att punkt 7, 8, 9 bordläggs.

6. Val av protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknade.
Mötet beslutar att välja Majlis Jakobsson & Ove Schedin till protokolljusterare samt rösträknade.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
Bordlagd

8. Revisors berättelse
Bordlagd

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Bordlagd

10. Fastställande av medlemsavgifter
Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för återstoden av 2017 till 150:- och att rekommendera nästa års styrelse att sätta medlemsavgiften för 2018 till 200:-.

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår.
– Eva Risberg anlände och får rösträtt.
– Mötet beslutar att starta upp arbetsgrupper med respektive medlemmar.
– PR-gruppen: Mikaela, Majlis, Ove – Dessa ska ordna hemsida, Facebook, epostlista/nyhetsbrev. Sambandscentral, alla andra grupper rapporterar in till dem som sprider vidare i marknadsföringskanalerna.
– Musik/Dansfest-gruppen: Boka andra lokaler, som exempelvis Musköten för fester.
– Sociala aktiviteter, samåkning/dansresor: Eva Risberg, Christine Lövtrup – 1 per termin anordna dansresa till annan stad, exempelvis en mara.
– Hjälpdansare/kurser/uppvisning: Ieva, Leif, Ola – Gruppen är behjälplig att ringa runt och sms som stöd till Ellinor för hjälpdansare. Gruppen arbetar med att ta fram en lista över hjälpdansare och hjälpledare.
– Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att fatta beslut om en budget och sen informera till efterkommande medlemsmöte.

12. Val av
– Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande. Årsmötet beslutar att välja Ellinor Carlander till ordförande.
– Två till fyra ordinarie ledamöter till styrelsen. Årsmötet beslutar att alla som blir valda under detta möte sitter fram till ordinarie årsmöte för 2018.
– Årsmötet beslutar att styrelsen utser kassör och sekreterare inom sig.
– Årsmötet beslutar att gå på liggande förslag. Till ordinarie styrelseledamöter väljs Bror Österholm och Tomas Rutfors.
– En till två suppleanter till styrelsen. Årsmötet beslutar att till suppleanter välja Eva Risberg & Johnny Backlund.
– En revisor och en revisorssuppleant, alternativ en revisionsfirma. Årsmötet beslutar att till revisor välja Christine Lövtrup, samt att vakantsätta platsen som revisorssuppleant.- – – En till två person till valberedning. Årsmötet beslutar att till valberedning välja Leif Luthman och Ola Granström

13. Fastställa förenings stadgar.
– Årsmötet beslutar att döpa föreningen till Umeå socialdansförening med röstsiffrorna 6 för Umeå socialdansförening och 4 för Dansant i Umeå.
– Årsmötet beslutar att fastställa stadgarna med gjorda ändringar, inklusive föreningens namn.

14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast en vecka före mötet.
Inga förslag har inkommit.

15. Övriga frågor.
– Årsmötet beslutar att styrelsen kallar till medlemsmöten.
– Årsmötet beslutar att arbetsgruppen för PR tillsammans med styrelsen arbetar fram en logga.

16. Mötets avslutande.
Ellinor avslutar mötet kl. 21:19.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s