Föreningens stadgar

§1 Definition och målsättning
Umeå socialdansförening är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall vara ett forum för att utveckla dans genom kursverksamhet, dansträning och socialt dansande. Föreningen skall verka för att sprida och förankra intresset för dans och dess kultur i Umeå med omnejd, med tonvikt på bugg och foxtrot, samt bereda tillfällen för föreningens medlemmar att umgås och dansa socialt.

§2 Medlem
Som medlem räknas den som erlagt av årsmöte fastställd avgift för medlemskap.

§3 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för föreningens medlemmar, dock ej styrelsemöten. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

§4 Medlemsskap
Medlem som inom tre månader inte förnyar sitt medlemskap genom att erlägga fastställd avgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlem som på ett uppenbart sätt gravt har motarbetat föreningens verksamhet eller allvarligt skadat föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen genom beslut av årsmöte, eller två på varandra följande medlemsmöten. Beslut om återinträde för medlem som en gång uteslutits ur föreningen fattas likaledes av årsmöte, eller av två på varandra följande medlemsmöten.

§5 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att se till att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; verkställa beslut som fattas av årsmötet; ansvara för och förvalta föreningens medel; samt förbereda årsmöten och medlemsmöten.

§6 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och två till fyra övriga ordinarie ledamöter som samtliga väljs av årsmötet. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod på ett-två år. Styrelsen utser därefter bland de ordinarie ledamöterna kassör och sekreterare för den närmaste mandatperioden.

§7 Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ordinarie styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva styrelsen, inklusive ordförande, är närvarande. Styrelsen får även kalla enskild person som adjungerad ledamot, men denna äger ej rösträtt, endast yttrande- och förslagsrätt.

§8 Ordförande
Ordföranden leder styrelsens arbete. Har ordföranden förhinder träder en annan styrelseledamot in i ordförandens ställe. Sekreteraren ansvarar för att beslutsprotokoll förs vid styrelsens sammanträden, samt registrerar och förvarar skrivelser. Kassören ansvarar för att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, samt för medlemsmatrikel och inventarieförteckning. De uppgifter som faller under sekreterarens och kassörens ansvar kan vid behov delegeras till annan medlem i föreningen, av föreningen anställd person, eller annan samarbetspartner.

§9 Ordförandes avgång
Vid händelse av ordförandens avgång under mandatperioden träder en annan styrelseledamot in som ny ordförande fram till mandatperiodens slut.

§10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§11 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år.

§12 Revision
Styrelsen skall på begäran tillhandahålla revisor föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisor önskar ta del av. När det gäller revision av det senaste räkenskapsåret skall ovanstående material tillhandahållas revisor senast en månad före årsmötet. Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisor väljs av årsmöte för en tid av ett år.

§13 Årsmöte
Årsmöte hålls innan utgången av mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast tre veckor innan årsmöte. Motioner från medlemmarna ska inkomma senast 14 dagar före årsmöte. Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Handlingar ska skickas ut senast sju dagar före årsmötet.

§14 Dagordning på årsmöte
Vid årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Öppnande av mötet.
2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisors berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår.
12. Val av
– föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande
– två till fyra ordinarie ledamöter till styrelsen
– en till två suppleanter till styrelsen
– en revisor och en revisorsuppleant, alternativt en revisionsfirma
– en till två personer till valberedning
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast två veckor före mötet.
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

§15 Extra årsmöte
Extra årsmöte med fyllnadsval skall utlysas av styrelsen om avgångar resulterat i att styrelsen ej längre är beslutsmässig, eller om ordföranden avgår före mandatperiodens slut, eller om samtliga revisorer eller hela valberedningen avsäger sig sina uppdrag under mandatperioden. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast tre veckor innan mötet.

§16 Medlemsmöte
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till medlemsmöte om revisor finner att styrelsen begått sådant fel eller försumlighet som kräver att föreningens medlemmar informeras. Medlemsmöte skall också utlysas om minst en tiondel av föreningens medlemmar ställer sig bakom en motiverad begäran som inlämnas till styrelsen. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelsen jämte dagordning för medlemsmöte översändes till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid medlemsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§17 Rösträtt
Endast medlem i föreningen har rösträtt på årsmöte och medlemsmöte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan. Årsmöten och medlemsmöten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

§18 Beslut och omröstning
Med undantag för frågor gällande stadgar och föreningens upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning skall ske öppet om inte medlem begär sluten omröstning med valsedel. Vid omröstning kring fler än två alternativ ställs förslagen mot varandra så att slutligen endast två alternativ kvarstår.

§19 Stadgefrågor och upplösning av föreningen
Endast årsmöte får ändra dessa stadgar och då krävs minst 2/3 majoritet. Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För upplösning krävs att förslaget vid varje möte får stöd av minst 2/3 av antalet närvarande medlemmar. Då föreningen upplöses skall dess egendomar och ekonomiska tillgångar tillfalla medlemmarna, efter att alla utgifter har betalats.